Journal of Business
Administration and Social Studies
ORIGINAL ARTICLES

Bibliometry of Articles and Theses Published in the National Field on Ethics in Hotel Organizations

1.

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Journal of Business Administration and Social Studies 2021; 5: 1-14
DOI: 10.5152/JBASS.2021.780278
Read: 467 Downloads: 96 Published: 30 June 2021

In this study, made in Turkey between the years of 2000-2020 “ethics in hotel organizations” it is intended to be examined under a variety of articles and theses on bibliometric parameters. This review is considered to be important in terms of providing information to businesses in the hotel industry and academicians who want to study ethics. In the literature review conducted for this purpose, 22 theses published in the Higher Education National Thesis Center and open to access, and 28 articles were found as a result of the search made through Google Scholar. The accessed articles and theses were examined in terms of bibliometric features such as the number of authors, the academic title of the authors, the type of the study, the year the study was conducted, and the universities to which the authors were affiliated. As a result of the research, it was seen that empirical studies were intense and conceptual studies were few in the majority of articles and theses. In addition, it was determined that the authors who made the most studies on the subject had the title of Assistant Professor. Conceptual evaluations were made at the end of the study and suggestions were made for similar studies to be conducted in the future.


Otel İşletmelerinde Etik Konulu Ulusal Alanyazında Yayınlanmış Olan Makale ve Tezlerin Bibliyometrisi

Bu çalışmada, 2000-2020 yılları arasında Türkiye’de yapılmış olan “otel işletmelerinde etik” konulu makale ve tezlerin çeşitli bibliyometrik parametreler kapsamında incelenmesi amaçlanmıştır. Yapılan bu incelemenin, otelcilik sektöründe yer alan işletmelere ve etik konusunda çalışma yapmak isteyen akademisyenlere bilgi sağlaması açısından önem arz ettiği düşünülmektedir. Bu amaçla yapılan yazın taramasında Yükseköğretim Ulusal Tez Merkezi’nde yayınlanmış ve erişime açık olan 22 teze ve Google Akademik üzerinden yapılan tarama sonucu 28 adet makaleye ulaşılmıştır. Ulaşılan makale ve tezler, yazar sayısı, yazarların akademik unvanı, çalışmanın türü, çalışmanın yapıldığı yıl ve yazarların bağlı oldukları üniversiteler gibi bibliyometrik özellikleri açısından incelenmiştir. Araştırma sonucunda, makale ve tezlerin büyük çoğunluğunda ampirik çalışmaların yoğun olduğu, kavramsal çalışmaların az sayıda olduğu görülmüştür. Ayrıca, konu ile ilgili en çok çalışma yapan yazarların ise Doktora Öğretim Üyesi unvanına sahip olduğu tespit edilmiştir. Çalışmanın sonunda kavramsal değerlendirmeler yapılarak, gelecekte yapılacak olan benzer çalışmalar için önerilerde bulunulmuştur.

Cite this article as: Turan Sunar, D. (2021). Bibliometry of Articles and Theses Published in the National Field on Ethics in Hotel Organizations. Journal of Business Administration and Social Studies, 5(1), 1-14 

Files
EISSN 2791-710X